1833 Vacancies at Armed Police Force

  • Full Time
  • nepal

Website सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, प्रधान कार्यालय
मानवश्रोत विभाग, मानवश्रोत निर्देशनालय,
भनाँ तथा छनौट शाखा, हलचोक, स्वयम्भु, काठमाडौँ ।

नयाँ गर्ना सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति; २०७७/०६/२४ गतै, सुचना नं. ००७७/०७८)

सशस्व प्रहरी वल, नेपालमा रिक्त रहेको साधारण समूह, साधारण उपसमूह तर्फ सशस्त प्रहरी जवान पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिका लागि देहाय वमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली तागरिकहरुबाट र. १०/- को टिकट टाँसी (स्वय उपस्थित भई) आफूलाई पायक पर्ने सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको निम्त कार्यालयहरुमा बुझाउन सकिने गरी दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

१ दरखास्त लिने मिति: २०७७/०६/२४ गते, १०:०० बजेदेखि २०७७/०७/ २३ गते, १७०० बजेसम्म ।
२ सम्पर्क मिति: २०७७/०७/२४ गते, ११:०० बजे दरखास्त फाराम दर्ता गरेका सम्बन्धित कार्यालयहरुमा ।
३ आवश्यक पद संख्या: 1833

Arm Police2
Arm 11 Arm 2 Arm 3 Arm 4

To apply for this job please visit www.apf.gov.np.