Cooperative Job | Various Post | 17 Vacancies

  • Full Time
  • nepal

Sahara Chitwan Multipurpose Co-operative Ltd. 

Sahara Chitwan Multipurpose Co-operative Ltd.
Had office: Bharatpur-3 Lions Chowk, Chitwan
Phone: 056-571273, 572423, 571528

यस साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को सदस्य सेवा केन्द्र रत्ननगर नगरपालिका-२, टाँडी चितवनको लागि देहाय बमोजिमका पदमा कर्मचारी आवश्यकता परेको हुँदा योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट एक प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो, शैक्षिक योग्यता, बायोडाटा, नागरिकताको फोटोकपी र लिखित निबेदनसहित दरखास्तको लागि आह्वान गरिन्छ ।

पढ सख्या शैक्षिक योग्यता
क. कार्यालय सहायक 2+२ उत्तीर्ण
बजार प्रतिनिधि 10+२ उत्तीर्ण वा सो सरह
ब. कार्यालय सहायक 2बि.बि.एस /बि.बि.ए. उत्तीर्ण
स. कर्जा 1बि.बि.एस उत्तीर्ण
स. जनसम्पर्क 1बि.बि.एस /बि.बि.ए. उत्तीर्ण
  • आकर्षक तलब भत्ताको सुविधा (संस्थाको नियमअनुसार रहनेछ ।
  • इन्धन लगायत अन्य सुविधा (सवारी लाइसेन्स हुनेलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

sahara Chitwan

To apply for this job please visit (Call-056-571273,20572423,20571528.