Job Vacancy at Nepal Medical College Pvt. Ltd (NMC)

  • Full Time
  • nepal

Website Nepal Medical College Pvt. Ltd (NMC)

प्रकाशित मिति: २०७७ कार्तिक १७ गते

यस नेपाल मेडिकल कलेज प्रा.लि.को लागि निम्नानुसारको पदमा करार सेवामा रहने गरी उम्मेदवारको आवश्यकता भएकोले ईच्छुक योग्य नेपाली नागरिकले १० दिन भित्र बायोडाटा, नागरीकता प्रमाणपत्र र सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता अभिलेख भएको प्रमाणपत्र सहित [email protected] मार्फत कर्मचारी प्रशासन शाखामा निवेदन दिनहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उमेरको हद तथा अन्य ब्यवस्था यस प्रा.लि.को नियम अनुसार हुनेछ । प्राप्त निवेदनहरु Short Listed गरी स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस प्रा.लि.मा निहित रहनेछ ।
तर्पशिल

विज्ञापन नं.विभागपद शैक्षिक योग्यता
86Internal MedicineProfessor /Associate Professor / Assistant Professor/ LecturerMBBS, MD in Internal Medicine.
MBBS, MD, DM in Pulmonology
MBBS, MD, DM in Cardiology
MBBS, MD, DM in Nephrology
MBBS, MD, DM in Neurology
MBBS, MD, Specialist in Infectious disease

Note: 

  • Candidates fulfilling KU norms and criteria for faculty positions will only be considered subject to the approval of KU.
  • The salary and benefits will be negotiable.
  • Contact: 9851012444

कर्मचारी प्रशासन शाखा
नेपाल मेडिकल कलेज प्रा.लि.
गोकर्णेश्वर नगरपालिका, वार्ड नं. ट, आत्तरखेल

Hospital

To apply for this job email your details to advt@nmcth.edu