Receptionist, Accountant, Manager

  • Full Time
  • nepal

Hetauda Industrial Area

Vacancy in Hetauda Industrial Area at the following post. Interested candidates are requested to send their CV by email before the end of Kartik 2077.

(हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा अवस्थित पेन्द्स तथा प्लास्टिक उद्योगको लागि निम्न बमोजिमका कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएकोले इच्छुक आवेदकहरुले आफ्नो CV तल उल्लेखित Email ID मा २०७७ कार्तिक मसान्त भित्र पठाउनु हुनअनुरोध गर्दछौं ।)

1. General Manager
2. Production Manager
3. QC Manager
4. Sales/Marketing Manager
5. Sr. Accountant
6. Jr. Accountant
7. Receptionist

(महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिड्नेछ ।)

Contact : 
Hetauda Industrial Area
Hetauda, Makwanpur, Nepal
Email: [email protected]

Hetauda

To apply for this job email your details to gpo13996@gmail.com